ODLUKA O FINANCIRANJU OSNOVNOŠKOLSKIH POTREPŠTINA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.G.

ODLUKA O FINANCIRANJU OSNOVNOŠKOLSKIH POTREPŠTINA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.G.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Vrbje (``Službeni glasnik općine Vrbje“ br.03/18 ), Općinsko vijeće općine Vrbje  na 17.sjednici održanoj 14.09.2020. godine je donijelo je

 

ODLUKU

o financiranju nabave osnovnoškolskih potrepština za školsku godinu 2020./2021.g

I.

Donosi se Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica, likovne mape i kutije za tehnički pribor za osnovnu školu i to za sve učenike   koji pohađaju osnovnu školu u školskoj godini 2020./2021.g., a imaju prebivalište u Općini Vrbje. 

Trošak financiranja  snosit će proračun Općine Vrbje za 2020.g.

 

II.

Iznos naknade isplaćivat će se sukladno popisu  osnovnoškolskih potrepština po razredima,a  kojeg su objavile matične škole na svojim web stranicama. Iznos naknade  po razredima i osnovnoj matičnoj školi na temelju kojeg će se obavljati isplata, je sastavni dio ove Odluke.

 

III.

Financiranje se vrši na temelju zahtjeva predanog od strane roditelja ili skrbnika.

 

IV.

Za ostvarivanje prava ove Odluke roditelji su dužni podnijeti ispunjeni zahtjev za financiranje nabave školskih udžbenika za šk. godinu 2020/2021.g. i  priložiti:

– dokaz o prebivalištu na području Općine Vrbje  ( osobna iskaznica)

– potvrdu o redovitom školovanju učenika s podatkom koji razred pohađa

–OIB učenika

– presliku kartice računa/IBAN

– OIB primatelja na čiji se račun uplaćuju sredstva

–preslik rodnog lista


Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbje do 30.11. 2020. godine.

 

V.

Pravo na financiranje po ovoj Odluci  ostvaruju svi učenici osnovne škole s prebivalištem na području Općine Vrbje pod uvjetom da osnovnoškolske potrepštine nisu financirane iz drugog izvora.

Ukoliko se naknadno utvrdi da je dijete ostvarilo pravo na sufinanciranje ili financiranje osnovnoškolskih potrepština iz drugih izvora, roditelj ili skrbnik dužan je vratiti sredstva općine u općinski proračun.

 

VI.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku općine Vrbje“, a objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Općine Vrbje.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBJE

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:402-08/20-01/04

URBROJ:2178/19-03-20-1

Vrbje, 14.09.2020.

                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG

                                                                                       VIJEĆA:

                                                                                       Mladen Konjević

 

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje udžbenika i ostale školske opreme za učenike OŠ 2020.-2021..pdf

 

Najčitanije